RÓŻNE STWIERDZENIA

0
29

RÓŻNE STWIERDZENIA

Stwierdzenia Goffmana odwołują się do określeń, których używał swego czasu Homans. O ile jednak Homans wyodrębniał w swojej analizie pierwot­ne zachowania społeczne jako właściwy budulec i podwalinę zorganizowa­nych instytucji oraz rutynowych zachowań, o tyle Goffman zdaje się twier­dzić coś odwrotnego: to właśnie spontaniczne i kreowane przez ludzi w bez­pośrednim kontakcie spotkania są czymś wtórnym, bo rozgrywają się w zor­ganizowanej społecznie przestrzeni, w oparciu o rutynowe role, zaś chwyty behawioralne oparte są na wzorach kultury i rekwizytach społecznych insty­tucji. Goffman odkrywa sferę kreacji społecznej, swobodnie tworzoną prze­strzeń spotkania, które rozgrywa się w ramach społecznych instytucji.