RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI

0
63

RÓŻNE POZIOMY RZECZYWISTOŚCI

Cechą opisywanej i analizowanej rzeczywistości jest jej „perspekty­wiczna złożoność”. Można tu odwołać się do kategorii poziomów rzeczy­wistości i poziomów analizy, które pojawiły się już przy omawianiu kon­cepcji Berne’a. Świat — szczególnie świat społeczny, który jest światem działań — rozgrywa się na wielu poziomach naraz. Empiryczna analiza musi precyzyjnie określać swoje perspektywy poznawcze, aby móc do­kładnie opisać i objaśnić dynamikę zjawisk charakterystycznych dla róż­nych poziomów.Stąd też w książce Człowiek w teatrze życia codziennego Goffman precyzyjnie wyznacza specyfikę i swoistą perspektywę poznawczą swej analizy, co uważa za istotne uzupełnienie dotychczasowych analiz socjo­logicznych. Mówi o badaniu instytucji społecznych — względnie zam­kniętych systemów społecznych („Instytucja społeczna to każde miejsce otoczone zauważalnymi i ustalonymi barierami, gdzie stale występuje określony rodzaj działalności”).