PODZIAŁ EPIZODÓW

0
62

PODZIAŁ EPIZODÓW

Analiza, jaką pro­ponuje, koncentruje się na tym, co się dzieje między ludźmi, którzy znaj­dują się oko w oko albo twarzą w twarz z innymi — czy to by wykonać wspólnie z nimi jakieś zadanie, czy to by zrealizować osobiste cele. Opisywane przez Goffmana i bardzo szczegółowo analizowane epizo­dy społecznego kontaktu rozgrywają się zawsze w jakiejś zorganizowa­nej pierwotnie przestrzeni społecznej. Jego analiza przyjmuje jako constans — jak można powiedzieć za Homansem — poziom struktu­ralny, punkt widzenia racjonalnej organizacji, zakładane etosy, które warunkują działania, oraz sposoby, za pomocą których społeczeństwa wymuszają właściwe zachowania swych członków.