PERSPEKTYWY POZNAWCZE

0
43

PERSPEKTYWY POZNAWCZE

Te wyodrębnione obszary działań ludzkich można badać z czterech per­spektyw. Pierwsza z nich, techniczna, rozpatruje działania z punktu widzenia efektywności lub nieefektywności. Zachowania ludzi traktowane są zaś jako zorganizowane systemy zmierzające do określonych celów.Można mówić o drugiej perspektywie — politycznej. Analizu­je się tu działania z punktu widzenia kontroli społecznej, regulującej wy­suwanie żądań i posługiwanie się sankcjami. Polityka zaś to sfera dzia­łań, jakich każdy z uczestników może wymagać od innych, oraz sfera kar i nagród, które służą wzmacnianiu tych wymaganych zachowań.Trzecia perspektywa to analiza strukturalna: instytucja może być rozpatrywana z punktu widzenia horyzontalnych i wertykalnych podziałów społecznych oraz stosunków między poszczególnymi grupami.