ODRĘBNOŚĆ PERSPEKTYWY DRAMATURGICZNEJ

0
47

ODRĘBNOŚĆ PERSPEKTYWY DRAMATURGICZNEJ

To, co charakterystyczne dla koncepcji Goffmana, zawiera się w na- stępującym stwierdzeniu: „Trzeba zwrócić uwagę, że chociaż zrąb fak­tów za każdym razem jest ten sam, każda perspektywa nadaje poszcze­gólnym faktom inną wagę i inaczej je porządkuje” (s. 308). Zarazem au­tor wskazuje, co mają ze sobą wspólnego dotychczasowe perspektywy i nowa perspektywa dramaturgiczna.Można zatem powiedzieć, że wcześniej przytaczane zarzuty są nietraf­ne. O ile bowiem w niektórych momentach analiza Goffmana istotnie koncentruje się na epizodach społecznych, na interakcji jako „spotkaniu i „okazji”, to zarazem nie zamierza konkurować z ujęciem strukturalnym czy analizą historyczną procesów społecznych. Goffman mówi nawet, że „stosunki między instytucjami stanowią samodzielny obszar badawczy i powinny być rozpatrywane analitycznie jako część innego porządku faktów, porządku instytucjonalnej interakcji”.