OBRAZ DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK

0
32

OBRAZ DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK

W niektórych miejscach bardzo przypomi­na ona analizę funkcjonalną — z tym, że jej elementami są nie tyle tra­dycyjne socjologiczne kategorie, co wyodrębnione na sposób etnogra­ficzny lub czasem etologiczny fragmenty ludzkich zachowań. Obraz świata, jaki przekazuje Goffman, nie jest więc, wbrew pozorom, migotliwym ciągiem epizodów życiowych. Zakłada trwały „podkład” orga­nizacji i kultury społeczeństwa. O swej książce Frame Analysis autor pisze:Ta książka dotyczy organizacji doświadczenia […], a nie organizacji społeczeństwa. […] Nie zajmuję się strukturą życia społecznego, lecz strukturą doświadczenia jedno­stek w różnych momentach ich społecznego życia. Osobiście utrzymuję, że społeczeń­stwo jest pod każdym względem pierwotne, natomiast przeżycia jednostek są pod każ­dym względem wtórne; niniejsza praca jest poświęcona wyłącznie temu, co wtórne.