KOLEJNE PERSPEKTYWY

0
47

KOLEJNE PERSPEKTYWY

Wreszcie czwarta perspektywa to analiza kulturowa, w której stosuje się kategorie wartości i zasad moralnych, wpływających na dzia­łania ludzi. Wartości, które, jak mówi Goffman, odnoszą się do mód, zwyczajów, kwestii smaku, grzeczności i dobrych manier, do ostatecz­nych celów i normatywnych ograniczeń działania. Do tych obecnych w analizie socjologicznej perspektyw pragnie Goff­man dodać nową: „Wydaje się, że podejście dramaturgiczne mo­że tworzyć piątą — po ujęciu technicznym, politycznym, strukturalnym i kulturowym — perspektywę, którą, tak jak i poprzednie, dałoby się wy­korzystać jako docelowy punkt analizy, jako końcowy sposób uporząd­kowania faktów” (s. 309).